(Traduzione da aggiornare, versione precedente del Regolamento)

Tradùsiu de sa Dot.ra Valeria Lecca – cala su PDF

REGULAMENTU SISTEMA BIBLIOTECÀRIU DE SA TZITADI METROPOLITANA DE CASTEDDU

TÌTULU I
NORMAS GENERALIS

Art.1 – Definitzioni e printzìpius

1. Su Sistema Bibliotecàriu Metropolitanu de Monte Claru, de propriedadi de sa Tzitadi Metropolitana, est pratziu in cuàturu bibliotecas e unu depòsitu:

– Sa Biblioteca Metropolitana Lussu cun sedi a Villa Clara;

– Sa Biblioteca Metropolitana po is Piciocus, dedicada a is pipius e a is giovuneddus;

– Sa Biblioteca Metropolitana de is Scièntzias Sotzialis, specializada in argumentus chi pertocant is scièntzias sotzialis e is dissiplinas acapiadas;

– Su Centru Regionali de Documentatzioni Bibliotecas po Piciocus (CRDBR), cun cumpetèntzia in totu su territòriu de sa Regioni Sardìnnia;

– Su Depòsitu Libràriu.

2. Su Sistema Bibliotecàriu Metropolitanu de Monte Claru, cun totu is bibliotecas, cuncurrit a s’atuatzioni de su diritu de totu is tzitadinus a s’informatzioni, a sa documentatzioni e a s’educatzioni permanenti, a favoressi is cunditzionis chi permitant su diritu a su stùdiu e a sa cultura, e a su svilupu de sa circa e de sa connoscèntzia; mirat a spainai s’informatzioni cun critèrius de impartzialidadi, po s’acrescimentu culturali e tzivili de sa colletividadi, garantendi a totus sa possibilidadi de arribai a is trastus de sa connoscèntzia, informatzioni e comunicatzioni.

3. Totu is bibliotecas de su Sistema de Monte Claru funt impunnadas a is lìnias ghias IFLA/Unesco, predospònnias po su servìtziu bibliotecàriu pùblicu (in sa versioni italiana predispònnia de s’AIB in su 2002), cun riferimentu particulari a is capìtulus “Su ruolu e su scopu de sa biblioteca pùblica”, “S’acumprimentu de is abisòngius de is utentis”, “Su svilupu de is arregortas”.

4. Totu is Bibliotecas de su Sistema de Monte Claru traballant impari in arretza in su territòriu collaborendi cun is àteras istitutzionis culturalis, educativas, sotzialis chi funt ativas in su logu.

5. Totu is bibliotecas de su Sistema de Monte Claru pessighint sa calidadi e s’innovatzioni de is servìtzius tenendi a cura sèmpiri a sa realtadi de is bibliotecas prus modernas, italianas e internatzionalis, po consighiri sèmpiri una mellioria e un’innovatzioni tennològica donendi is servìtzius.

 

Art.2 – Funtzionis e modalidadi de iscritzioni

1. Is Bibliotecas de sa Tzitadi Metropolitana de Casteddu pessighint is funtzionis e obietivus chi ddi pertocant cun:

· Su servìtziu po sa letura pùblica;

· Agatendi, pighendi, scartendi, organizendi su materiali e is cuntzetus e ponendi a disponimentu informus e documentus arregistraus in dònnia suportu, po sodisfai is esigèntzias de s’utèntzia;

· Predisponendi e spartzendi is servìtzius informativus e documentàrius;

· Donendi assistèntzia e consulèntzia a totus e a is trumas chi bolint fai circas e achiriri documentus;

· Preparendi e organizendi is spàtzius e is materialis prus funtzionalis a s’atzessu e a sa fruitzioni de is servìtzius de parti de sa comunidadi;

· Organizendi sa documentatzioni po sa stòria e sa realtadi regionali po custodiri e trasmiti sa memòria stòrica locali;

· Fai atividadis culturalis integrativas de su servìtziu po sa letura pùblica;

· Atividadis po favoressi sa lettura.

2. Is bibliotecas de su Sistema Metropolitanu de Monte Claru, donniuna po s’àmbitu chi ddi pertocat, tenint fintzas sa facultadi de fai formatzioni a is àteras bibliotecas, po is maistus de totu is scolas, e po cussus chi traballant in campu culturali in istitudus pùblicus e privaus, donendi a cura a is mètudus e a is atividadis laboratorialis, e in àmbitus spetzìficus cumenti: inclusioni scolàstica e sotziali, cuntatus interculturalis e interreligiosu, tzitadinàntzia ativa e legalidadi.

3. Po usufruiri de is servìtzius est netzessàriu a essi iscritus a su Sistema Bibliotecàriu de Monte Claru.

4. Po s’iscriri a su Sistema Bibliotecàriu de Monte Claru si depit andai in d-una de is Bibliotecas de su sistema.

5. S’utenti po s’iscriri depit:

a. Tenni catodixi annus, sarvu po sa Biblioteca po is Piciocus, chi no tenit lìmitis de edadi po s’iscriri (po su minori, su mollu de iscritzioni est firmau, de fronti a un operadori de sa Biblioteca, de si chi tenit sa responsabilidadi legali e is rechisius po s’iscriri);

b. Presentai un documentu de identidadi bàllidu;

c. Cumpilai e sutascriri su mollu de iscritzioni, innui s’utenti s’impènniat a arrespetai custu regulamentu e donat su permissu a s’impreu de is informus personalis cosa sua.

6. Sa Biblioteca no est responsàbili de su scioberu de su materiali pigau in prèstidu de su minori.

7. Is iscritus depint fai sciri chi is informus personalis donaus cambiant.

8. S’utenti chi tenit prus de 14 annus, chi s’iscrit in d-una de is bibliotecas de su Sistema Bibliotecàriu de Monte Claru (iat a bolli nai a sa “Lussu”, cun sedi a Villa Clara, a sa “Piciosus”, a sa “Scièntzias Sotzialis” e a su CRDBR) est iscritu a manera automàtica a totu is Bibliotecas de su Sistema Bibliotecàriu de Monte Claru.

Art.3 – Sedis

1. Sa Biblioteca Lussu tenit sa sedi a Villa Clara, impitzus de su Parcu de Monte Claru in Casteddu.

2. Is àteras Bibliotecas de su Sistema, elencadas in s’art.1, tenint sa sedi totus in su Parcu de Monte Claru, a is peis de custu etotu.

Art. 4 – Patrimòniu

1. Su patrimòniu de is lìburus e de is documentus chi ddoi funt in is Bibliotecas de su Sistema de Monte Claru fait parti de sa Tzitadi Metropolitana de Casteddu, no si podit bendi o dnai, sarvu po is protzeduras prevedias po sa revisioni o su scartu de custu etotu, est costituiu de su materiali chi si tenit de candu benit emanau custu regulamentu e dde cussu chi at a essi comperau, arregalau o scambiau.

2. Su patrimòniu de is Bibliotecas est pratziu in setzionis.

3. Is benis de su patrimòniu de is lìburus e de is documentus funt inventariaus. S’inventàriu est aprovau cun determinatzioni dirigentziali.

Art.5 – Organizatzioni de su servìtziu

1. Is Bibliotecas de su Sistema de Monte Claru amanniant e valorizant is arregortas chi giai tenint, organizant su patrimòniu documentàriu cunforma a is normas de sa biblioteconomia e documentarìsticas.

2. S’organizatzioni interna prevedit:

a) S’acrescimentu de su patrimòniu documentàriu;

b) Controllu inventariali, inventariatzioni, agiornamentu de is catàlogus, revisioni de is arregortas;

c) Aprontadura de su materiali e collocatzioni;

d) Gosamentu po un’impreu pùblicu.

Art. 6 – Acrescimentu de su patrimòniu e inventàriu

1. S’acrescimentu de su patrimòniu documentàriu s’aprontat cun:

· Comperu de lìburus, periòdicus e àteru materiali documentàriu multimediali fatu cunforma a sa disponibilidadi de su bilànciu, de is leis e is regulamentus de s’Enti proprietàriu;

· Scàmbiu e cuntzessioni de lìburus, pruschetotu in còpia, infra bibliotecas pùblicas;

· Donatzionis.

2. Fatu fatu, sa Biblioteca protzedit a sa verìfica de is inventàrius, pruschetotu po is setzionis a scafali abertu, po curregi is erroris chi ddoi podint essi de collocatzioni e verificai chi nd’amancant. Sa revisioni de su patrimòniu de is lìburus tenit su scopu de ndi tirai de is scafalis is documentus chi funt bècius cumenti cuntenudu o chi no arrespundint prus a su scopu de sa letura pùblica e de agatai is pubricatzionis pèrdias o furadas.

3. Po fai s’inventàriu e agiornai is catàlogus, po fai parti de is arregortas, is documentus de paperi e de àteru materiali, comperaus o arregalaus, depint:

· Essi inserius in su registru eletrònicu apòsitu po s’intrada cronològica;

· Tenni su timbru particulari po su pussessu cun su nòmini de sa Biblioteca de sa Tzitadi Metropolitana, cunforma a is arrègulas vigentis;

· Tenni su nùmuru de ingressu unìvucu atribuiu in su registru cronològicu de intrada.

4. In su registru cronològicu de intrada ddoi depit arresurtai impari a su nùmuru progressivu: sa descritzioni cun is datus netzessàrius po essi identificau; sa data de inventariatzioni; is modalidadis de acessu (comperau, arregalau, scambiau).

5. Su materiali tirau de is scafalis podit, segunda sa situatzioni, essi collocau in sa setzioni Depòsitu o essi scartau.

6. Sa seletzioni e valutatzioni de su materiali documentàriu chi no acumprit prus a is còmpitus chi ddi pertocant, benit scartau po mori de:

· Materiali rovinau, de cambiai cun àteras còpias o de restaurai;

· Materiali de scartai de parti bibliogràfica (editzioni bècia, de cambiai cun editzionis sutzessivas e/o agiornadas; pubricatzionis non prus bàllidas, chi no arrespundint prus a su livellu de informatzioni in s’àmbtu de apartenèntza);

· Is pubricatzionis chi no funt stètias imperadas (domandadas in prèstitu e/o lettura) po tempus meda, sa rilevatzioni e valutatzioni de s’impreu podit cumportai su scartu o sa collocatzioni de custas pubricatzioni in sa setzioni depòsitu.

7. Is listas de is lìburus e documentus de scartai funt sutapònnias a is òrganus aministrativus cumpetentis: s’elencu de su materiali scartau est aprovau cun determinatzioni dirigentziali, e agoa scarrigau de is registrus de is inventàrius de is benis libràrius de sa Tzitadi Metropolitana.

8. Su materiali scartau de propriedadi de una de is bibliotecas de su Sistema Bibliotecàriu de Monte Claru podit essi arregalau a Assotziatzionis, àteras bibliotecas o utentis, cun protzeduras fatas in trasparèntzia.

Art.7 – Gosu po s’impreu pùblicu e aprontadura de su materiali

1. S’aprontadura de su materiali e sa collocatzioni de ddi donai includit: eticheta RFID (Ràdio-Frequency IDentification, identificatzioni a radiofrecuèntzia, iat a bolli nai cun etichetas eletrònicas particularis, nomenadas tag, chi benint arreconnotas a distàntzia de parti de aparechiaturas apòsitas fissas o portàbilis), cartellinu, collocatzioni a scafali o in is esposidoris dedicaus a is novidadis.

2. Su personali de sa Biblioteca fait gosai a su pùblicu su patrimòniu cun s’iscritzioni de is utentis, sa registratzioni de is prèstidus, sa sinnialètica in is scafalis.

3. Su Sistema Bibliotecàriu tenit unu spàtziu internet dedicau. Inguni sa Biblioteca Lussu, sa Biblioteca po is Piciocus, su CRDBR e sa Biblioteca de is Scièntzias Sotzialis faint disponìbilis totu is informus ùtilis e agiornaus a is utentis po is servìtzius, is atividadis culturalis, s’acessu a su catàlogu culletivu e a is arresursas eletrònicas, garantendi s’acessu a is servìtzius po ndi gosai a distàntzia.

4. Totu is iscritus a su Sistema Bibliotecàriu de Monte Claru podint imperai su servìtziu de circa in internet donaus de s’OPAC cun is credentzialis de acesu arrelassadas a su momentu de s’iscritzioni.

5. Custus servìtzius OPAC permitint de:

· Fai sa circa de un documendu inderetura de domu fora de depi andai in biblioteca;

· Prenotai un documentu;

· Intrai in s’àrea personali arreservada po ndi verificai is informus, scadèntzia de is prèstitus e data de ddus torrai;

· Consurtai is prestitus ativus e cussus stòricus;

· Visualizai e sarvai is circas bibliogràficas;

· Sugeriri su comperu de documentus chi no tenit sa biblioteca;

· Iscritzioni e acessu a sa prataforma multimediali.

Art.8 – Organizatzioni e personali

1. Sa Biblioteca est aministrada inderetura de sa Tzitadi Metropolitana chi ndi garantissit su funtzionamentu cunforma a sa normativa regionali vigenti.

2. Su Servìtziu Bibliotecàriu est gestiu in parti de aministratzioni direta, cun personali de ruolu de sa Tzitadi Metropolitana, e in parti cun modalidadi esternalizada, cun s’afidamentu in apaltu de su servìtziu etotu cunforma a su còdixi de is cuntratus e cunforma a is arresursas finantziàrias a disponimentu de s’Aministratzioni.

3. In particulari s’Aministratzioni:

a) Intèndiu su Dirigenti de su Setori, donat su programa po prus annus e cussus po s’annu po is Bibliotecas, agatendi is interventus de ddoi realizai, is servìtzius de preferiri e svilupai, is ipòtesis de cooperatzioni cun is sugetus pùblicus e privaus cun is cunventzionis, e is modalidadis de verìfica de is arresurtaus cun is programas po prus annus de sa regioni e de su comunu;

b) Definiscit is previsionis de spesa po is interventus e is servìtzius de sa lìtera pretzedenti e is cuotas relativas po su finantziamentu de ponni a bilànciu;

c) Donat a su Servìtziu Bibliotecàriu personali cualificau professionalmenti e in misura suficienti po permiti un’erogatzioni de is servìtzius adeguada e eficienti;

d) Ponit a disponimentu de su Servìtziu Bibliotecàriu localis e atretzadura adeguada e pentzendi a sa manuntentzioni ordinària e straordinària.

4. Sa responsabilidadi e sa gestioni aministrativa de is Bibliotecas funt responsabilidadi de su Dirigenti de su Setori de cumpetèntzia chi si ndi ocupat cun is Funtzionàrius individuaus apositamenti cunforma a su pianu po su svilupu organizativu.

5. Su Sistema Bibliotecàriu de Monte Claru tenit un pròpiu Diretori cun profilu professionali adeguau chi tenit is cumpetèntzia tènnicas e gestionalis netzessàrias.

6. Su Diretori est responsàbili po s’atuatzioni de is incàrrigus e is programas definius cun Decretu de su Sìndigu Metropolitanu, ndi curat sa gesioni ordinària de is bibliotecas e de is servìtzius e nd’assegurat su funtzionamentu.

7. Su Diretori est nominau de su Dirigenti de su Setori Istrutzioni Pùblica e Servìtzius a sa Persona chi dd’individuat infra is funtzionàrius de ruolu de s’Enti de categoria no prus bàscia a sa D, in su personali dipendenti de àtera aministratzioni pùblica de categoria no prus bàscia a sa D e cun esperièntzia in sa gestioni de is bibliotecas, in cussus chi tenint esperièntzia cumprovada po sa gestioni de bibliotecas, o chi non nc’est una figura interna, cun cunferimentu de incàrrigu de foras cunforma a sa normativa vigenti po su traballu pùblicu.

8. Su primu incàrrigu, donau cun s’intrada in vigèntzia de custu regulamentu, tenit durada de un’annu, cussus po incàrrigus sutzessivus a su primu durant tres annus.

Art.9 – Imprèstidu locali

1. In dònnia Biblioteca de su Sistema de Monte Claru podint essi pigaus in imprèstidu fintzas a 2 documentus (unidadis fìsicas), inipendentementi de sa setzioni de innui funt pigaus. In sa Biblioteca po is Piciocus e in su CRDBR si podint pigai fintzas a 30 documentus (unidadis fìsicas). Is lìburus si depint torrai ainnantis de fai un àteru imprèstidu.

2. In s’istadi, in su tempus de Paschixedda, po arrecurrèntzias particularis e eventus culturalis, o po situatzionis personalis documentadas (aprontadura tesi, circas scientìficas) su nùmuru de is documentus de imprestai podit essi de prus (fintzas a su màssimu de 6 documentus).

3. Sa durada de s’imprèstidu est de 7 diis po su materiali de sa setzioni Multimèdia, 30 diis po is àteras setzionis.

4. No funt amìtius a s’imprèstidu: is periòdicus, is òperas in consurtatzioni, is òperas chi tenint un balori cumertziali artu e de importu mannu.

5. Sa pròroga de s’imprèstidu, po un tempus de durada ogualli, podit essi arrechèdia in Biblioteca o in internet in is 3 diis chi pretzedint sa data de ddus torrai.

6. No si podit prorogai s’imprèstidu de un documentu prenotau de un àteru utenti.

7. Sa prenotatzioni de un documentu si podit fai in Biblioteca o in internet.

8. No si faint prenotatzionis o pròrogas a su telèfunu, sarvu in su servìtziu dedicau.

9. Si chi at fatu s’arrechesta benit avisau cun lìtera eletrònica, candu su documentu est disponìbili in Biblioteca.

10. Su documentu prenotau abarrat a disponimentu de si chi at fatu s’arrechesta po 3 diis pustis s’avisu.

11. Chi s’utenti si stentat a nci torrai unu documentu in imprèstidu si ddu benit arregordau cun d-una tzerriada telefònica e cun lìtera eletrònica.

12. A nci torrai in retardu unu documentu in imprèstidu si benit santzionau cun sa suspensioni de totu is servìtzius de sa Biblioteca po un nùmuru de diis ogualli a is diis de retardu, sarvu si chi prevedit s’art.11, comma 2 “Stramancamentu de lìburus e furaduras in su sistema bibliotecàriu”.

Art.10 – Trastus po sa verìfica de is servìtzius

1. Is Bibliotecas de sa Tzitadi Metropolitana de Casteddu garantiscint sa trasparèntzia po s’organizatzioni e su modu de erogai is servìtzius, cun d-una polìtica chi ascurtat is abisòngius e predisponendi trastus po sa verìfica de is servìtzius de parti de s’utèntzia.

2. Dònnia Biblioteca pigat custus trastus po monitorai e verificai is servìtzius:

· Preguntàrius po sa satisfatzioni de s’utenti

· Arrecramus e cunsillus

· Relatzionis po tres mesis e de acabu de annu

· Statìsticas de is servìtzius

3. Su Servìtziu provedit a controllai dònnia annu, cun is preguntàrius chi si depint fai in dònnia biblioteca a is utentis candu benit torrau un imprèstidu (fintzas interbibliotecàriu e intersistema) o candu s’usufruiscit de àteru servìtziu de sa biblioteca (po nai organizatzioni de eventus e fai parti e progetus, predisponimentu de bibliografias temàticas, cursus de formatzioni);

4. Dònnia annu aintru de su 30 de donniasanti dònnia biblioteca fait un documentu de arresùmini cun is arresurtaus de sa valutatzioni de su servìtziu bibliotecàriu donau, cunforma a is datus agataus in is preguntàrius fatus de is utentis de su servìtziu.

5. S’èsitu de su controllu de su servìtziu bibliotecàriu est aprovau cun atu dirigentziali apòsitu aintru de 30 diis de sa cunsènnia de su documentu de arresùmini de parti de dònnia biblioteca, po melliorai e amaniai is servìtzius bibliotecàrius.

Art.11 – Stramancamentu de lìburus e furaduras in su sistema bibliotecàriu

1. Chi su materiali bibliogràficu chi si tenit in imprèstidu benit dannegiau o stramancau, mancai no siat de paperi, s’utenti ddu depit cambiai cun materiali ogualli o de su matessi valori cumertziali cunforma a sa stima de su responsàbili.

2. Chi ndi benit furau un documentu de propriedadi de su Sistema Bibliotecàriu sa primu cunseguèntzia est sa suspensioni a tempus indeterminau de su furuncu de totu is servìtzius de su Sistema Bibliotecàriu de Monte Claru, cun anotatzioni spetzìfica cun su motivu de sa suspensioni.

3. Sa persona chi, pigau in imprèstidu, no ndi torrat su lìburu o àteru documentu de propriedadi de su Sistema Bibliotecàriu po prus de 6 mesis, chi no donat nisciuna giustificatzioni e no arrespundit a is sollètzitus, est santzionada cun sa suspensioni a tempus indeterminau de totu is servìtzius de is Bibliotecas, cun anotatzioni spetzìfica cun su motivu de sa suspensioni.

4. Sa santzioni prevedia a su comma 3 de custu artìculu s’apricat fintzas in s’ipòtesi de imprèstidu fatu in s’àmbitu de acòrdius cun is Bibliotecas de s’Aministratzioni penitentziària.

Art.12 – Imprèstidu interbibliotecàriu, intersistèmicu e servìtziu de cunsènnia de is documentus imprestaus de àteras bibliotecas (document delivery- D.D.)

1. Is bibliotecas de su Sistema de Monte Claru faint su servìtziu de imprèstidu inter-bibliotecàriu, inter-sistèmicu, su servìtziu de cunsènnia de is documentus imprestaus de àteras bibliotecas (document delivery) e sa fornidura de documentus.

2. Su servìtziu si svolgit a livellu locali e natzionali cun acòrdius e protocollus operativus is s’àmbitu de su servìtziu SBN. Benit cuntzèdiu cun materialis de sa Biblioteca a totu is bibliotecas chi ndi faint arrechesta po is pròpius utentis.

3. Sa Biblioteca tenit su ruolu de si chi dimandat po faci de is pròpius iscritus, in is bibliotecas chi donant custu servìtziu.

4. S’arrembursu po is spesas de copiadura e intregadura de su materiali est a càrrigu de s’utenti chi ndi fait s’arrechesta e benit fatu cunforma a is modalidadis de sa biblioteca chi forniscit su servìtziu. Sa Biblioteca chi fait sa dimanda si ndi fait càrrigu scèti de essi unu intermediàriu infra s’utenti e sa biblioteca chi cuntzedit s’imprèstidu, ma is spesas de su servìtziu funt a càrrigu de s’utenti.

5. S’Aministratzioni dimandat de pagai is spesas de speditzioni postali de is documentus sarvu de cussas chi si faint cun is Biblioteca chi tenint su servìtziu de càmbiu a indonu.

6. Funt esclùdius de s’imprèstidu interbibliotecàriu:

– is documentus èditus in is ùrtimus 2 annus;

– is documentus chi depint essi in biblioteca in cussu momentu (bibliografias, mostras temàticas bibliogràficas, etc.).

7. Chi benit stramancau o disacatau su documentu in imprèstidu interbibliotecàriu, sa Biblioteca chi dd’at domandau si pigat sa responsabilidadi de su dannu e arrembursas sa Biblioteca chi ddu at imprestau.

8. Su servìtziu de cunsènnia de is documentus imprestaus de àteras bibliotecas (Document Delivery) est unu servìtziu innui si còpiat (cun fotocòpias o fotografias) e s’intregat cussu materiali chi no si podit imprestai, cunforma a is normativas in vigèntzia e cun is lìmitis de sa lei.

9. S’imprèstidu cun is bibliotecas de su Sistema penitentziàriu:

– tenit agevolatzionis e arrègulas particularis e esentzioni chi is lìburus benint disacataus;

– po s’utenti chi fait sa dimanda, no depit pagai is spesas po sa speditzioni de su materiali.

 

TÌTULU II
NORMAS GENERALIS

Capu I – SA BIBLIOTECA EMÌLIU LUSSU E SA BIBLIOTECA DE IS SCIÈNTZIAS SOTZIALIS

 

Art.13 – Servìtzius a su pùblicu

1. Sa Biblioteca Lussu e sa Biblioteca de is Scièntzias Sotzialis donant custus servìtzius:

· Letura e consurtatzioni in sedi de lìburus, giornalis e arrevistas

· Imprèstidu de lìburus, cd musicalis, audiolìburus e DVD

· Consurtatzioni de catàlogus in lìnia

· Navigatzioni in internet

· Agiudu po sa consulèntzia de primu livellu

· Agiudu po sa consulèntzia de segundu livellu

· Imprèstidu de una biblioteca a s’àtera, servìtziu de cunsènnia de is documentus imprestaus de àteras bibliotecas (document delivery-D.D.), intersistèmicu,

2. Po usufruiri de is servìtzius est netzessàriu essi iscritus a sa Biblioteca, cunforma a s’art.2

Art.14 Letura in presèntzia

1. Sa biblioteca garantiscit sa consurtatzioni lìbera de su patrimòniu libràriu cosa sua, documentàriu e multimediali, ponendi a disponimentu de su pùblicu aposentus po ligi po unu totali de giai 270 postus.

2. In sa biblioteca Lussu ddoi est un’emeroteca, innui si podit consurtai giornalis e arrevistas.

3. Is utentis podint imperai is aposentus po ligi fintzas po studiai in lìburus insoru o de àteras bibliotecas cunforma a sa disponibilidadi de is spàtzius e arrespetendi is disponimentus de su regulamentu internu.

 

Art.15 – Impreu de internet de is postas fissas aintru de sa biblioteca Lussu e wi-fi

1. Sa Biblioteca Lussu donat s’impreu gratuitu a internet, ponendi a disponimentu de su pùblicu postas fissas e mòbilis po internet e s’atzessu cun wifi. Po imperai custus servìtzius est netzessàriu domandai, a su personali de sa Biblioteca, is credentzialis po ddoi podi atzedi.

2. Is postas fissas si podint imperai po no prus de 2 oras.

3. Ainnantis de incumentzai una sessioni est netzessàriu domandai s’autorizatzioni a su personali de sa Biblioteca.

 

Art.16 – Servìtziu de agiudu po sa consulèntzia

1. Sa Biblioteca arrespundit a is abisòngius de informus de s’utèntzia cun modalidadis difarentis:

1) Informus de basi (agiudu po sa consulèntzia de primu livellu);

2) Ajnas bibliogràficus personalizaus (agiudu po sa consulèntzia de segundu livellu);

2. Su servìtziu de agiudu po sa consulèntzia donat arrespustas po domandas chi pertocant spàtzius, servìtzius, catàlogus e àteras ajnas cun su cuntenudu determinau e chi si podit agatai in catàlogus apòsitus.

3. Su servìtziu de agiudu po sa consulèntzia de segundu livellu arrespundit a is dimandas fatas po podi fai una circa.

4. Su servìtziu de agiudu po sa consulèntzia est fatu de is operadoris de sa Biblioteca fintzas cun lìtera eletrònica po s’utenti iscritu a su sistema Bibliotecàriu de Monte Claru.

Art. 17 – Propostas po comperai documentus de parti de is utentis (Arrechestas)

1. S’utenti pigat parti a su svilupu de is arregortas de sa biblioteca donendi, cumpilendi su mollu apòsitu, inditaduras e propostas po comperai materiali chi ant a essi valutadas de is responsàbilis de su setori.

2. Chi sa proposta benit atzedada, impari a sa catalogatzioni de su materiali comperau, si chi at fatu sa dimanda at a essi avisau cun lìtera eletrònica. Su documentu abarrat a disponimentu de si chi dd’at dimandau po 3 diis pustis s’avisu cun lìtera eletrònica.

 

Art. 18 – Diritus de s’utèntzia

1. Totu s’utèntzia podit donai inditaduras e sugerimentus po melliorai is servìtzius e fai recramus po is servìtzius eventualis chi no andant beni.

2. Is utentis podint proponni atividadis, progetus e collaboratzionis coerentis cun sa funtzioni de sa biblioteca e tenint diritu a tenni a disponimentu materiali informativu po is servìtzius e is modalidadis de atzessu.

3. Su diritu de is utentis po sa discretzioni est garantiu de is leis in vigèntzia.

 

Art.19 – Doveris de s’utèntzia

1. In biblioteca si depit arrespetai su silèntziu.

2. Su cumportamentu de is utentis depit essi adeguau a su logu pùblicu e arrespetendi sa cunvivèntzia tzivili, no strubai o dannegiai is àterus utentis de sa biblioteca e is servìtzius chi si faint. S’utenti depit arrespetai is disponimentus cunforma a su regulamentu e cussas espònnias a su pùblicu, in particulari:

· Tenni cura de is documentus in imprèstidu o consurtaus in biblioteca;

· No disacatai, in dònnia manera, is struturas e s’arredamentu;

· No strubai cun s’impreu de is telefuneddus;

· No circai dinai nì proponni de comperai mercantzia o servìtzius;

· No esponni materiali pubritzitàriu ni apicai manifestus o volantinus aintru de sa Biblioteca fora de tenni s’autorizatzioni de is funtzionàrius in servìtziu in sa biblioteca;

· No ocupai is postus in is aposentus po ligi fora de ddus imperai. Is postus ocupaus de nemus ant a essi donaus a àterus utentis.

3. Cun arrechesta de is impiegaus de sa Biblioteca s’utenti depit donai un documentu de identidadi e permiti de fai controllai bursas e imboddicus insoru.

4. S’impreu de is presas elètricas de sa Biblioteca, de parti de s’utenti pùblicu po is dispositivus eletrònicus cosa sua, po su stùdiu e sa letura, podit essi limitau in su tempus de su responsàbili de sa Biblioteca.

5. Su responsàbili de sa Biblioteca podit suspendi, po pagu tempus o a manera definitiva, de is servìtzius chi no arrespetat si chi prevedit custu Regulamentu.

Capu II – SA BIBLIOTECA PO IS PICIOCUS E SU CRDBR

Art. 20 – Biblioteca po is Piciocus e su Centru Regionali de Documentatzioni Bibliotecas po is Piciocus

1. Sa Biblioteca po is Piciocus e su Centru Regionali de Documentatzioni Bibliotecas po is Piciocus funt dedicadas pruschetotu a s’utèntzia chi andat de is 0 a is 10 annus (pipius), 11-13 (piciocheddus), 14-18 (piciocus), mammas e babbus e operadoris chi traballant cun si chi tenint de 0 a 18 annus. Garantiscint s’atzessu a totus fora de fai distintzioni, fintzas po si chi faint parti de is minorìas linguìsticas, si chi tenint disabilidadis e is residentis in àteras àreas ponendi a menti aici su cuncetu de fundamentu po s’atzessu universali.

2. A is pipius e piciocheddus e fintzas a is piciocus est garantia una seletzioni de tìtulus adeguada a totu is edadis, aprontada in spàtzius e àreas de sa biblioteca dedicaus po issus, impari a atividadis de animantzioni e favoressimentu a sa letura.

3. In prus de si chi est stètiu inditau in s’art.1 de custu regulamentu e prus in su spetzìficu:

a) Sa Biblioteca po Piciocus bolit creai e afortiai in is piciocus s’abitùdini a ligi giai de piticus, donai oportunidadis po su svilupu creativu de sa persona, favoressi sa cunsapevolesa de s’eredidadi culturali, donai atzessu a is espressionis culturalis po totus is artis rapresentàbilis, favoressi su diàlogu de una cultura cun s’àtera, amparai sa traditzioni orali, is atividadis e is programas po s’alfabetizatzioni po totu is edadis.

b) Su Centru Regionali de Documentatzioni Bibliotecas po Piciocus (CRDBR), istituiu e dissiplinau cun Protocollu d’intesa po tres annus fatu de sa Regioni autònoma de sa Sardigna e sa Provìntzia de Casteddu bècia, imoi Tzitadi Metropolitana, donat cumenti obietivus spetzìficus: coordinai e programai cussas atividadis po melliorai su servìtziu po is piciocus de is biblioteca cumenti enti locali de sa Sardìnnia, cunforma a is disponimentus legislativas de sa Regioni; donai consulèntzia e agiudu, in su territòriu regionali, po progetus e esperièntzias po sa difusioni de sa letura e de s’informatzioni de importu po pipius e piciocus, mancai fatas foras de is bibliotecas de parti de enti locali; aprontai acòrdius cun is sistemas bibliotecàrius territorialis e cun bibliotecas a solas po si chi pertocat is atividadis in argumentu.

Art.21 – Letura e consurtatzioni in presèntzia in sa biblioteca po piciocus e CRDBR

1, S’atzessu a sa biblioteca est a disponimentu po su stùdiu o sa letura fintzas cun materiali personali. Sa consurtatzioni in presèntzia de is òperas chi funt in su scafali abertu est a disponimentu de totus. Su personali in servìtziu agiudat su letori po sa circa bibliogràfica e documentària cun d-una òpera de consulèntzia fitiana, discreta e cualificada.

Art. 22 – Informatzionis bibliogràficas e agiudu po sa consulèntzia in sa biblioteca po piciocus e de CRDBR

1. Su servìtziu de agiudu po sa consulèntzia de sa Biblioteca de is Piciocus est pratziu po is diversas classis de edadi e donat:

– informus po unu primu orientamentu po is servìtzius donaus de sa biblioteca etotu;

– informus de su patrimòniu documentàriu specializau de sa biblioteca;

– istrutzionis po s’impreu de s’OPAC (catalogo in rete ad accesso pubblico) e de is servìtzius in lìnia po s’OPAC etotu;

– consulèntzia po arrechestas spetzìficas cun s’impreu de òperas de consultatzioni de paperi e digitalis a disponimentu in sa biblioteca;

– agiudu po agatai is informus po is circas spetzìficas;

– agiudu po sceddai ita ligi;

– consulèntzia po is babbus e is mammas, po is imparadoris, educadoris po su materiali bibliogràficu e multimediali a disponimentu e chi connoscit.

2. Su CRDBR donau pruschetotu unu servìtziu de agiudu po sa consulèntzia de II livellu a un’utèntzia chi fait parti de Entis pùblicus e privaus, Operadoris culturalis chi traballant o pertocant cun totu is classis de edadi de is 0 a is 18 annus.

3. S’atividadi de su CRDBR pertocant:

– consulèntzia e assistèntzia po is arregortas de lìburus po pipius e piciocus;

– formatzioni e agiornamentu a is bibliotecàrius e operadoris po is servìtzius, is atividadis e s’editoria po is piciocus;

– documentatzioni de is progetus e de is initziativas prus de importu in àmbitu regionali, natzionali e internatzionali in su setori de is bibliotecas po piciocus e po favoressi sa letura.

Art.23- S’atividadi de su CRDBR

1. A manera spetzìfica is atividadis chi pertocant su CRDBR funt:

a) agiornamentu de si chi tenint in dotatzioni sa biblioteca specializada de su Centru etotu, po sa letura, s’anàlisi de is fenòmenus editorialis e leteràrius de su lìburu e de is bibliotecas po piciocus, illustratzioni in su setori de sa leteradura po s’infàntzia;

b) consulèntzia e assistèntzia po s’impreu scientìficu, catalogatzioni e ìndixi semànticu de sa produtzioni editoriali po piciocus (cun riferimentu particulari ad abstract e thesaurus);

c) agiudu a atividadis de formatizoni po tirocìnius, stage, bursas de stùdiu po bibliotecàrius e istudiantes universitàrius, de master e a personas impenniadas in cursus formativus po bibliotecàrius;

d) controllu de is servìtzius bibliotecàrius po pipius e piciocus in Sardìnnia;

e) coordinatzioni de is initziativas incentivadas de sa Regioni po favoriri sa letura a is piciocus;

f) agiudu e collaboratzioni a is atividadis po favoriri sa letura e is servìtzius bibliotecàrius in is struturas sanitàrias, cun riferimentu a is servìtzius po is patzientis prus giòvunus;

g) pigai parti a festival, fieras, mostras, cunvènniu po is servìtzius e is atividadis de is bibliotecas po piciocus amostendi is esperièntzias fatas, prodotus culturalis e is usàntzias localis;

h) collaboratzioni a is progetus natzionalis e internatzionalis po favoriri sa letura a is piciocus;

i) collaboratzioni cun is organizatzionis e assotziatzionis chi faint atividadis in su setori de sa produtzioni, distributzioni, spainadura e favoriri is servìtzius po sa letteratura po piciocus;

l) produtzioni e pubricatzioni de bibliografias, ghias bibliogràficas;

2. In is atividadis de su Centru est prevediu fintzas, impari a su Servìtziu Benis Libràrius de sa Regioni Autònoma de sa Sardigna, a compilai s’Opac piciocus chi prevedit de sceddai e ponni is fueddus-crai, edadi de riferimentu e tipologia de documentu po dònnia inserimentu in su programa po sa gestioni natzionali.

Art.24 – Is mostras bibliogràficas

1. Su CRDBR realizat e agiornat is mostras bibliogràficas a tema, fintzas improvisadas, de acarrigiai in totu su territòriu regionali a Bibliotecas, Sistemas bibliotecàrius, Scolas de dònnia òrdini e gradu, Entis publicus e privaus, Assotziatzioni chi ndi faint arrechesta.

Art.25 – Atividadi po favoressi de parti de sa Biblioteca po is Piciocus

1. Su fatu de favoressi su lìburu, de parti de sa biblioteca e s’animatzioni a sa letura funt is servìtzius prus de importu de sa Biblioteca po is Piciocus, po ddus fai acostiai a su lìburu, po ativai un’apretziadura chi abarrit po is lìburus in generali e ghiai s’utenti a sceddai su lìburu chi prus andat beni po issu.

2. Sa Biblioteca po is Piciocus fait custas atividadis:

– organizatizoni de seminàrius, laboratòrius, cunferèntzias, presentadas de lìburus;

– cuncordu de mostras bibliogràficas a tema;

– favoressimentu e presentatzioni de su programa “Nati per Leggere e Nati per la Musica” (Nàscius po Ligi e Nàscius po sa Mùsica”;

– interventus in foras impari a àterus Entis o Assotziatzionis;

– pigai parti a fieras, mostras, cunvènnius po is servìtzius e is atividadis de is bibliotecas po is piciocus;

– vìsitas ghiadas;

– laboratòrius po s’animatzioni a sa letura e laboratòrius creativus.

TÌTULU III
IS ASSOTZIATZIONIS

Art.26 – Dissiplina de is assòtzius

1. Su fatu chi sa Tzitadi Metropolitana s’assotzit cun àterus sugetus pùblicus o privaus, tenit s’impunna de realizai progetus culturalis impari chi tenint una cunseguèntzia direta in sa comunidadi de riferimentu.

2. Totu is sòtzius pigant parti a sa definitzioni de su progetu, cunforma a is spetzifidadis de donniunu.

3. Sa forma e is modalidadis de sa cooperatzioni depint essi crarus, po amostai is cumpetèntzias e responsabilidadis de is organizatzionis interessadas.

4. Po custu, sa forma giurìdica chi arrègulat is raportus de s’assotziatzioni est un’acòrdiu de cooperatzioni, un cuntratu fatu cun totu is operadoris culturalis chi pigant parti a su progetu, innui benint descritus a sa minuda is obietivus de otenni, is atividadis chi s’ant a fai e su ruolu chi donniunu tenit in su progetu, in prus de su totali de su contributu finantziàriu o in natura (po nai ponni a disponimentu logus, servìtzius, oras de traballu) donau de dònnia partner.

5. Is sugetus, pùblicus o privaus, chi bolint proponni a sa Tzitadi Metropolitana – Sistema Bibliotecàriu de Monte Claru un’assotziatzioni po ponni in òpera un progetu culturali, presentant a sa Tzitadi Metropolitana – Servìtziu Istrutzioni, Bibliotecas e Cultura, s’arrechesa po acumprire s’assotziatzione assumancu 30 diis ainnantis de sa data prevedia de incumentzu de is atividadis de su progetu etotu, cun decurrentiza a sa data de achirimentu de s’arrechesta a su protocollu.

6. Is sugetus chi proponint s’assòtziu presentant arrechesta iscrita cunforma a su comma pretzedenti in paperi intestau de s’Enti/Assotziatzioni, cun d-unu arresùmini de su progetu spetzifichendi is atividadis de ponni in òpera, su tempus de acumprida, su logu innui s’iat a bolli fai, is sugetus retzidoris de is atividadis culturalis (nùmuru e destinatàrius de riferimentu).

7. S’arrechesta de assòtziu depit essi sutascrita de su rapresentanti legali de s’assotziatzioni o enti, e candu funt assotziatzionis privadas, e ponni fintzas un curriculum curtzu de s’Enti/Assotziatzioni, còpia de su statutu de s’Enti/assotziatzioni e sa fotocòpia de su documentu de identidadi de su Presidenti/Rapresentanti legali.

8. S’acòrdiu de partenariau/cooperatzioni est aprovau cun determinatzioni de su dirigenti responsàbili de su Sistema Bibliotecàriu de Monte Claru.

9. In sa determinatzioni funt inserius totu is datus identificativus de su s’assotziatzioni chi bolit fai s’atividadi culturali po dònnia progetu de partenariau.

10. Su schema de acòrdiu de cooperatizoni cun is obietivus impunnaus, is atividadis de fai, su còmpitu de dònnia partner in su progetu, su totali de su contributu finantziàriu o in natura (po nai ponni a disponimentu logus, servìtzius, oras de traballu) donau de dònnia assòtziu e s’elencu de totus si chi pigant parti a su progetu, cun is datus identificativus, de parti legali, de donniunu, est allegau a sa determinatzioni po s’aprovatzioni de s’assotziatzioni.

 

TÌTULU IV
CUNCESSIONI PO S’IMPREU DE IS SPÀTZIUS CHI FAINT PARTI DE SU SISTEMA BIBLIOTECÀRIU.

 

Art.27 – Aposentu “G. Lilliu” e aposenteddu in su pianu de terra a Villa Clara

1. S’aposentu “G. Lilliu”, a su 1u pianu de sa Biblioteca chi est sa Villa Clara bècia e s’aposentu a su pianu de terra, posta in sa parti de manca a s’intrada de sa Biblioteca, podint essi cuntzèdias a su servìtziu de cussas atividadis chi pertocant a su sistema bibliotecàriu de Monte Claru cumenti centru po favoressi sa cultura, sotziali e tzivili.

2. S’impreu de is duus aposentus arremonaus no depint a nisciuna manera ponni barrancus a s’atividadi ordinària de sa Biblioteca.

3. Arregordendi sa prioridadi de su Sistema Bibliotecàriu de Monte Claru po su diritu a s’impreu de is spàtzius po is atividadis chi ddi pertocant, is aposentus si podint cuntzedi a s’impreu de sugetus, publicus e/o privaus (Entis o Aministratzionis pùblicas, personas giurìdicas privadas, assòtzius, fundatzionis, agentzias formativas, organizatzionis chi no tenint scopu de ddoi guadangiai, etc.).

4. Sa cuntzessioni de is aposentus est subordinada a sa valutatzioni de parti de s’Aministratzioni de sa tipologia de s’eventu, cunforma a is caraterìsticas de is sedis difarentis e a sa natura culturali de s’eventu, chi no podit essi in cuntrastu cun is printzìpius de sa Costitutzioni Italiana.

5. Is duus aposentus no podint essi cuntzèdius a organizatzionis de caràtiri pùblicu o privau po fai festas o atividadis a impunnada sindacali, polìticu e/o eletorali.

6. Sa tarifa po sa cuntzessioni a s’impreu po s’Aposentu Lilliu, a su 1u pianu de sa Biblioteca Lussu, po atividadis chi pertocant su sistema bibliotecàriu de Monte Claru cumentu centru po su favoressimentu culturali, sotziali e tzivili, cunforma a custu regulamentu est stabilia in € 100,00/a sa diri (mesu giorronada po no prus de 4 oras – € 20,00), est agiornada o cunfirmada dònnia annu cun decretu de su Sìndigu chi aprovat is tarifas.

7. Sa tariffa po sa cuntzessioni a s’impreu po s’Aposenteddu a su pianu de terra in Villa Clara a sa parti de manca imbuchendi in sa corti, po atividadis chi pertocant su sistema bibliotecàriu de Monte Claru cumenti centru po su favoressimentu culturali, sotziali e tzivili, est stabilia a € 80,00/a sa diri (mesu giorronada po no prus de 4 oras – € 20,00), est agiornada o cunfirmada dònnia annu cun decretu de su Sìndigu chi aprovat is tarifas.

8. Su costu inditau est po s’afitu de is aposentus e no includint spesas po trasportus, càmbiu de positzioni po sa mobìlia, nolègiu/aprontadura e assistèntzia tènnica, custòdia straordinària o pulìtzia po s’impiantu de amprificatzioni, chi est a càrrigu de si chi faint s’arrechesta.

Art.28 – Corti de Villa Clara de fronti a sa Biblioteca Lussu

1. Arregordendi sa prioridadi de su Sistema Bibliotecàriu de Monte Claru po su diritu a s’impreu de is spàtzius de is atividadis chi ddi pertocant, is aposentus si podint cuntzedi a s’impreu de sugetus, publicus e/o privaus (Entis o Aministratzionis pùblicas, personas giurìdicas privadas, assotziatzionis, fundatzionis, agentzias formativas, organizatzionis chi no tenint scopu de ddoi guadangiai, etc.) po organizai una manifestatzioni temporànea de caràtiri culturali chi:

no siat in cuntrastu cun is printzìpius de sa Costitutzioni Italiana;

si fàciat scèti in is diis e oràrius de candu sa biblioteca Lussu est serrada;

si fàciat candu su Parcu de Monte Claru est abertu;

si prevedit chi sa genti ddi pighit parti a indonu.

2. Sa cuntzessioni de sa corti est subordinada a sa valutatzioni de parti de s’aministratzioni de s’eventu culturali e chi si podit fai cunforma a is caraterìsticas de sa corti etotu.

3. Su pratzali/corti no podit essi cuntzèdiu a àterus organismus de caràtiri pùblicu o privau po fai festas o atividadis a impunnada sindacali, polìticu e/o eletorali.

4. Si chi dda domandat depit fai s’arrechesta po sa cuntzessioni de su spàtziu assumancu 30 diis ainnantis de sa manifestatzioni cun sa descritzioni de s’eventu culturali, su nùmuru chi si previdit de is destinatàrius o chi ant a pigai parti, is modalidadis de sa pubritzidadi de fai e po s’acullièntzia de su pùblicu, impari a su tìtulu abilitativu arrelassau de su SUAPE cumpetenti, cun custus allegaus:

una relata tènnicu-illustrativa po garantiri sa dispositzioni e realizatzioni de is òperas e de is impiantus, is rechisius po sa seguresa, cunforma a su schema aprovau in allegau a-i custu regulamentu;

una relata cun sa presentatzioni de su sugetu, pùblicu e/o privau chi fait sa domanda (Entis o Aministratzionis pùblicas, personas giurìdicas privadas, assotziatzionis, fundatzionis, agentzias formativas, organizatzionis chi no tenint scopu de guadàngiu etc.) firmadas de su rapresentanti legali, in autotzertificatzioni;

còpia de su documentu de identidadi de su rapresentanti legali de su sugetu chi fait sa domanda.

5. Sa tarifa po sa cuntzessioni de sa pratza est stabilia a € 50,00 chi imperau po una diri scèti. Chi est imperau po prus de una diri sa tarifa est de € 30,00 a sa diri e est agiornada o cunfirmada dònnia annu cun decretu de su Sìndigu chi aprovat is tarifas.

6. Su costu inditau est po s’afitu de is aposentus e no includint spesas po trasportus, càmbiu de positzioni po sa mobìlia, nolègiu/aprontadura e assistèntzia tènnica, custòdia straordinària o pulitzia po s’impiantu de amplificatzioni, chi est a càrrigu de si chi fait s’arrechesta.

Art.29 – Presentada de lìburus a cura de s’autori aintru de is aposentus de is bibliotecas

1. Sa presentada de un lìburu èditu de una domu editora (fora de cunsiderai is lìburus stampaus/publicaus a spesas pròpias) si podit fai in is aposentus idòneus innui si faint is atividadis de su sistema Bibliotecàriu de Monte Claru.

2. Po custu si depit fai, assumancu 15 diis ainnantis, un’arrechesta inditendi s’aposentu innui si bolit fai sa presentada, sa data e ponendi in allegau:

– documentu de identidadi;

– nùmuru de is destinatàrius o de si chi ant a pigai parti e modus po sa pubritzidadi de s’initziativa.

3. Sa tarifa po sa cuntzessioni de totu is spàtzius stabilius de custu artìculu (aposentu Lilliu, aposenteddu a su pianu de terra – a sa parti de manca in sa corti e Teatrinu aintru de su Parcu de Monte Claru) est de € 20,00 po no prus de 4 oras po s’aposentu ocupau.

4. Si chi domandant sa cuntzessioni po is aposentus depint fai arribai a sa Diretzioni de sa Biblioteca, ainnantis de sa presentada, 2 còpias de su lìburu a indonu po su Sistema Bibliotecàriu de Monte Claru.

5. Su costu inditau est po s’afitu de is aposentus e no includint spesas po trasportus, càmbiu de positzioni po sa mobìlia, nolègiu/aprontadura e assistèntzia tènnica, custòdia straordinària o pulitzia po s’impiantu de amplificatzioni, chi est a càrrigu de si chi fait s’arrechesta.

Art.30 – Modalidadi po presentai is domandas, autorizatzionis e arrecusa.

1. Po si chi pertocat sa modalidadi po arrechedi sa cuntzessioni de is aposentus, is tempus, is schemas de domanda de cuntzessioni, is modalidadis po su versamentu de su cànone po s’impreu, sa verìfica de sa disponibilidadi de is aposentus, sa sutascritzioni eventuali po sa decraratzioni de responsabilidadi, s’arrelàsciu de s’autorizatzioni, si fait riferimentu a si chi est stabiliu in su regulamentu in vigèntzia de s’Enti po sa cuntzessioni po s’impreu de totu is àterus aposentus de sa Tzitadi Metropolitana.

Art.31 – Intrada in vigèntzia

Custu regulamentu intrat in vigèntzia a sa data de esecutividadi de sa delìbera de aprovatzioni de parti de su Cunsillu Metropolitanu.

 

************************************************

 

ALLEGAU A SU REGULAMENTU DE SU SISTEMA BIBLIOTECÀRIU DE SA TZITADI METROPOLITANA DE CASTEDDU.

SCHEMA PO UNA RELATA TÈNNICU-ACRARIDORA (PO GARANTIRI SA DISPOSITZIONI GIUSTA E REALIZATZIONI DE IS ÒPERAS E IS IMPIANTUS, IS RECHISIUS DE SEGURESA DE CUSTAS ETOTU, SA CUNFORMIDADI DE STRUTURAS E MATERIALIS, SI CHI PERTOCAT IS ASPETUS IGIÈNICUS SANITÀRIUS E SA GESTIONI DE SA SEGURESA) DE ALLEGAI A SA DIMANDA DE CUNTZESSIONI PO SA CORTI DE VILLA CLARA DE FRONTI A SA BIBLIOTECA LUSSU.

CARATERÌSTICAS GENERALIS DE SA MANIFESTATZIONI

In sa relata si depint inditai is caraterìsticas generalis de sa manifestatzioni in ogetu, cumenti:

DATUSDESCRITZIONI
Àrea ocupadaIdentificai s’àrea ocupada po sa manifestatzioni.
IntradasInditai sa positzioni de is intradas (a pei) a sa manifestatzioni: custus si depint inditai fintzas in su schema gràficu.
ParchègiusInditai sa positzioni de is spàtzius destinaus a is parchègius:

– parchègiu in bia …. ;

– parchègiu vetura po su sucursu in bia …. ;

Si depint inditai fintzas in su schema gràficu.

Tipologia de sa manifestatzioniInditai sa tipologia culturali de sa manifestatzioni
Programa e atividadis prevediasInditai su programa e is atividadis prevedias in sa manifestatzioni (si podit ponni fintzas una botza de sa locandina po sa pubritzidadi de sa manifestatzioni).
Descritzioni de is atretzaduras prevediasInditai is struturas chi a manera temporànea s’ant a imperai po sa manifestatzioni.
Po nai: palcu po cumplessu musicali; nùmuru 80 cadiras po is spetadoris; telu po sa proietzioni; càscias po s’amprificatzioni de sa mùsica.Si depint inditai fintzas in su schema gràficu.
Tipologias costrutivasDescriri po dònnia strutura o atretzadura prevedia (tendonis, palcus, tribunas, etc.:

– tipologias materiali de costrutzioni;

– mannària;

– intradas;

– postus po si setzi.

Resistèntzia a su foguChi est netzessàriu, po si chi pertocat is struturas chi a manera temporànea s’ant a imperai, inditai chi funt de propiedadi o a nolègiu e si depit allegai a sa relatzioni is tzertificatzionis arrelassadas amarolla de sa dita chi ddas bendit o ddas afitat.
Cumportamentu in situatzionis de foguAllegai sa certificatzioni de cumportamentu in situatzionis de fogu po is materialis chi ddoi funt, cumenti:

– pamentus;

– crabeturas;

– tendas e drapus;

– cadiras;

– poltronas;

– amobìlia

Custas certificatzionis funt cunsenniadas amarolla candu benint comperadas o afitadas e si depint ponni impari a sa relata tènnica.